Privatizace s mnoha otazníky

     Privatizace domovního fondu z majetku obcí ve většině případů prodeje jeho nájemníkům probíhá od 90-tých  let 20. století. Snaha o ni proběhla i ve Zlonicích.  Pro nezájem ze strany nájemníků, však neúspěšně. V době, kdy byl radním i současný starosta pan Chochola, navrhoval, aby byly domy systematicky jeden po druhém opravovány.

     Na základě nezájmu o koupi a s vědomím, že o svěřený majetek se obec musí starat s péčí řádného hospodáře, začala radnice do domovního majetku mezi roky 2006-2012, kdy jsem byl ve vedení obce, postupně investovat.  Rada  se logicky řídila tím, že do domovního majetku mají být investovány všechny peníze, které byly  vybrané na nájmech z bytů a nebytových prostor, jež nájemci poctivě zaplatili. Dle rozpočtu a po odečtení služeb za roky 2013, 2014 a 2015 byl příjem 8.680.000,- Kč, z toho výdaje byly 6.134.000,- Kč. Z rozdílu příjmů a výdajů z nájemného, který činí za uvedené roky 2.546.000,- Kč,  nemá radnice financovat svoje další potřeby, tj. chodníky, osvětlení, školu, nebo dokonce rozšiřování  vozového parku.

    Současné zastupitelstvo ale rozhodlo jinak. Se slovy: „Jsme špatní hospodáři“ (cituji starostu), tzn. že obec se neumí o svěřený majetek starat, zastupitelstvo rozhodlo o prodeji veškerého obecního majetku a to  nejmenší možnou většinou 8 hlasů z 15-ti možných. Rozhodlo náhle, nevypočitatelně a nepředvídatelně.  Na dotaz jednoho z občanů: „Tondo, řekni nám, ve které hlavě se to urodilo?“,  sdělil starosta: „ Byli to radní ze Šance pro slušné“. Na jejich volebních stránkách se ale o privatizaci nic nedočtete. A já dodávám, že dobrý hospodář má o majetek pečovat, nikoli se ho bezhlavě zbavovat.

     Všichni vidíme, že majetek obce není v dokonalém stavu. Soukromý vlastník by se asi o něj postaral dobře. Ale privatizace musí být provedena  uvážlivě  a zohlednit nejen finanční možnosti nájemníků, kteří většinou nejsou bohatí, ale i to, že obec nesmí majetek prodávat pod cenou, tzn. „za hubičku“. Pak by jí mohlo hrozit trestní stíhání za nehospodárné nakládání s majetkem obce. Dále musí zohlednit možné budoucí potřeby obce v oblasti  zdravotnictví, kultury, školství či sociálního bydlení. Sociální bydlení pro ty, kdo na vlastní domek prostě nemají, nebo jsou vyššího věku, což se obvykle kryje.

     A posledním závažným argumentem je to, že majetek obce, ať si o něm myslíme, co chceme, není majetkem zastupitelstva, rady, nebo nájemníků, ale je majetkem všech občanů Zlonic. Pouze tito občané mají právo o něm rozhodnout.  A jak jinak, než ve volbách. A protože žádné uskupení, které Zlonicím vládne (ČSSD a Šance), nemělo privatizaci ve svém volebním programu, je toto unáhlené rozhodnutí vedeno pouze tlakem získat peníze pro obec jakýmkoli možným způsobem. Vůči občanům je takové rozhodování nesprávné a neslušné. Uskupení na radnici sice slíbilo všechno všem, ale o privatizaci neřeklo ve svých programech ani slovo.

     Pro zajímavost, rozpočtové určení daní bylo od 29. 8. 2012 navýšeno z 6.890,- na 9.000,- Kč na občana. Pro náš městys to tedy činilo za rok 4.853.000,- Kč navíc, tzn. celkem za poslední tři roky 12.559.000,- Kč. Kde se nacházejí?

Ze všech výše uvedených důvodů navrhuji následující řešení:

1/  Radnice pozastaví všechny kroky, vedoucí k prodeji majetku do dalších komunálních voleb. Ti, kteří budou kandidovat, si připraví volební programy, podle nichž se občané rozhodnou, koho budou volit. Privatizace je ve většině měst a obcí důležitým bodem při rozhodování voliče.

2/  Radnice připraví tzv. technické popisy objektů pro všechny nemovitosti ve svém majetku. Tyto popisy budou obsahovat všechny technické i peněžní náležitosti, jak bylo navrženo na schůzce s občany.

3/  Radnice určí majetek, který by neměl být prodán, protože prodej nesmí být bezhlavý a musí zohlednit i možné budoucí potřeby obce.

a) Zdravotnictví: do domu, ve kterém je zdravotní středisko, bylo v minulosti investováno několik milionů, a pokud by se potřeby zdravotnictví rozšířily, musí mít obec prostor, kam zdravotníky umístit.
b) Obecní dům: velké investice a potřeba mít rezervu na pronájem pro ty, kteří obci “slouží“. Pro ty byl také v minulosti postaven, pro učitele, pracovníky pošty, eventuálně jiné nutné profese.
c) Zámek: obrovský objekt, díky své velikosti nevhodný k privatizaci. Bylo do něj výrazně investováno (střechy, komíny, okna ze tří stran). Z důvodu událostí na radnici v roce 2012 opravy nebyly dokončeny.  Je nutné je dokončit.  Dále proti privatizaci mluví nejen další velké nutné opravy, ale i historická a kulturní hodnota této budovy. Co bude např. s hudební školou?
d) Záložna: sídlo Policie ČR a tří nájemní byty.
e) Rozporuplné je i zařazení budov pivovaru, pro který je třeba hledat jiné komplexní využití.
f) Radnice určí podle objektivních kriterií další nutný majetek k ponechání ve vlastnictví obce, např. Památník pro kulturní potřeby obce.

4/  Radnice připraví rozvahu, ze které bude patrné,  jaké částky je možné privatizací získat a do čeho je chce obec investovat. I toto, nikoli pouze nejasné sliby, je předmětem volebních programů seriózních stran.

     Volební programy nemají být jen cárem papíru, ale mají být podloženy i rámcovou finanční rozvahou možností, jak s penězi daňových poplatníků hospodařit.  Cokoli naslibovat a následně shánět peníze, např. z privatizace, je nesprávný postup.

     Důležité je také vědět, že pokud bude mít družstvo většinový podíl vlastnictví domu, nebude mít majitel bytu možnost rozhodnout, na co budou  použity peníze z fondu oprav. Dalším kritériem pro rozhodování by mělo být také to, že služby správce nejsou charitou. Platby se budou samozřejmě týkat i pojištění nemovitosti a domovní daně, což jsou též nezanedbatelné částky.

     Jednání radnice má být naopak vůči občanům čitelné a předvídatelné.  Jiný postup je nekorektní, neseriózní a neslušný. A na závěr bych chtěl podotknout, že neuvážené jednání rady  připravilo mnoha nájemníkům bezesné noci.

 

Rudolf Čížek
člen zastupitelstva