Odprodej domů (bytů) v majetku Městyse Zlonice

Vážený pane starosto,


dovoluji si Vám, jako člen zastupitelstva, adresovat tento otevřený dopis. Velmi mě těší, že jste na zastupitelstvu otevřel otázku možného odprodeje nájemních domů. Jsem rád, že se mnou sdílíte názor, že soukromý vlastník se postará o objekt lépe, než veřejná správa.


Aby rozhodnutí o prodeji mohlo být co nejlepší, dovoluji si Vám představit svůj návrh, jak by měl odprodej proběhnout.


Popis situace:

Na zastupitelstvu jste uvedl, že bytový fond městyse čítá přibližně 200 bytů. Toto číslo je nadnesené, ověřoval jsem jej z veřejně dostupných zdrojů a dopočítal jsem se 90 bytů. Jedná se tedy přibližně o 11% bytového fondu Zlonic. (Zlonice 2300 obyvatel, průměr 2,8 obyvatele / byt) . Některé byty jsou volné, některé jsou obsazeny nájemníky. Městys neumí efektivně využívat kapacity svého bytového fondu.


Proč preferuji převod bytů na soukromého vlastníka?

Stačí se podívat do Slaného, dříve nevzhledná šedivá sídliště, jsou dnes tvořena zrekonstruovanými domy. Domy jsou zateplené, takže klesají náklady na bydlení. Nevzhledné chodby jsou opraveny, v některých panelových domech je nová dlažba nebo velké vstupní čistící rohože. Společenství pronajímá část svých nebytových prostor a vylepšuje svůj rozpočet. Je radost do takovýchto domů zavítat, vidíte uklizené chodby, nikde žádný zápach. Ve vyšších domech jsou nové výtahy. Také si všímáte spousty vylepšení pro obyvatele. Lidé, kteří v domech bydlí a patří jim, mají podstatně vyšší zájem na tom, aby vše fungovalo, než když jsou nájemníky. Také vlastník, který bydlí v objektu, je schopen lépe řešit lokální situaci, než například pověřený pracovník na úřadě.


Co přinese prodej bytů pro městys?

+ Městys nebude muset řešit problematiku bytového fondu, sníží se tím byrokracie a možná se dočkáme i snížení pracovníků na úřadě. Sám jste na zastupitelstvu uvedl, že městys je BOHUŽEL největším zaměstnavatelem v okolí.

+ Městys získá nemalé finanční prostředky z prodeje, které by neměly být „prošustrovány“ krytím běžných rozpočtových potřeb.

+ Sníží se pravděpodobnost korupce pracovníků veřejné správy, protože nebudou moci rozhodovat o věci, kterou si lidé mohou řešit sami mezi sebou.

+ Obec nebude muset řešit problematiku neplatičů nájemného.

- Obci se sníží roční příjem rozpočtu, rozdíl mezi příjmy z nájemného a výdaji na udržování nemovitostí.


Co přinese prodej bytů pro občany?

+ Pokud si byty pořídí nájemníci, získají plnou kontrolu nad svým bydlením.

+ V případě prodeje „slušnému“ soukromému vlastníkovi s nájemníky se dá předpokládat jeho investice do vylepšení stavu domu a bytu, ale také tím mohou vzrůst požadavky na výši nájemného.


Jaké tedy navrhuji řešení?

1. Nejdříve nabídnout odprodej stávajících bytů současným nájemníkům. Při stanovení ceny zohlednit úpravy, které si nájemník v bytu se souhlasem vlastníka provedl a o hodnotu těchto úprav samozřejmě ponížit cenu. Stávající nájemník by měl možnost své právo „koupě“ podstoupit rodinnému příslušníkovi (děti, rodiče). Tato první fáze by byla otevřená delší dobu, například 1 rok, aby si každý mohl dobře rozmyslet, zda má zájem si obývaný prostor koupit.


2. V bytech, kde by nájemce neměl zájem jej odkoupit, by se přistoupilo k další fázi. Nejdříve bych ještě nabídl současnému nájemníkovi, zda chce prodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou, tím by nájemním získal „svou jistotu“ a také by se v nájemní smlouvě stanovila výše nájmu pro léta budoucí. To samozřejmě ovlivní cenu bytu, ale vůči nájemníkům mi to přijde férové. Následně postupně nabízet byty k prodeji (i s nájemní smlouvou) prostřednictvím realitní kanceláře či formou aukce.


Postupný prodej je důležitý. Celý bytový fond by mohl být prodán v průběhu 10 let. Pokud by obec prodala všechny byty najednou došlo by k výraznému ovlivnění ceny bytů ve Zlonicích a s největší pravděpodobností by byly skoupeny spekulanty. Při postupném prodeji, tedy přibližně 1 byt za měsíc, nedojde k výraznému ovlivnění okolí.


Takovéto řešení rád podpořím. Budu se těšit, jak domy budou vzkvétat a jak vlastníci, obyvatelé svých bytů, budou hrdi na svůj domov. A Zlonice budou hezčí místo pro žití.


Čeho se však obávám?

Obávám se toho, aby má podpora odprodeje bytového fondu, nebyla chápána jako podpora okamžitého totálního prodeje všech bytů za jakoukoliv cenu. To by otevřelo prostor spekulantům s velkým kapitálem, kteří by vše okamžitě skoupili. V případě nevhodného právního ošetření, by ihned navýšili nájmy současným nájemníkům, kteří by neměli kam ve Zlonicích jít, neboť další stovka volných bytů či domů ve Zlonicích není, kam by se přestěhovali. Nájemníci by tedy odešli ze Zlonic a uvolněné byty by spekulanti, „jako správní hospodáři“ obsadili jinými nájemníky. Vzhledem ke „špatnému sociálnímu systému našeho státu“, by s velkou pravděpodobností sem byli nastěhováni nájemníci ze sociálně slabších či „nepřizpůsobivých rodin“. Pro majitele bytu věc k nezaplacení. Stát jim zaplatí nájem. Pravděpodobné chování „nájemníků“, kterým to bydlení dotujeme z našich daní, raději však ani nedomýšlet. Stačí se podívat na obrázky z Chánova či z košického sídliště Luník. Takovéto řešení pro Zlonice nechci.

 

S přátelským pozdravem

Martin Kratochvíl

člen Strany Svobodných občanů

 

Poznámka:

Z právního hlediska bude potřeba vyřešit mechanismus prodeje. Nejpřirozenější se mi jeví varianta na postupné vyčleňování / rozdělení domu na jednotlivé bytové jednotky a jejich samostatný prodej dle zájmu nájemníků. Následný vznik společenství si zajistí noví vlastníci a obec tím nebude zatížena.