Překračování padesátky ve Zlonicích bude častější

Navržené dopravní značení bude svádět k překračování maximální povolené rychlosti v obci v některých ulicích a také v určitých místech vytvoří neřešitelné dopravní situace pro řidiče. Dále způsobí nárůst dopravního značení o cca 25%, čímž spíše dojde k situacím, kdy bude značení spíš ignorováno či přehlédnuto pro jeho velkou hustotu. Pro chodce a obyvatele přibudou další kovové překážky a trofeje. Náklady na realizaci pasportizace vzhledem k počtu značek jsou také velké,

Na obci probíhá tkzv "pasportizace dopravního značení" a řeší se úpravy a nedostatky současného stavu dopravních značek.  Již v lednu 2015 jsem navrhoval řešení situace v části Zlonic, ale zdá se, že přes jeho účinnost a nenákladnost jej nikdo nechce brát vážně.

Navrhovanou passportizaci z léta 2015, která je k dispozici na obci, si můžete stáhnout zde - textová část - obrazová část (plánky)

A zde jsou mé připomínky k passportizaci zaslané starostovi a zastupitelům, pro jejich plné pochopení doporučuji studovat při čtení obrazovou část passportizace. Přípomínky si můžete taktéž stáhnout v pdf

 

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
dovoluji si Vám, jako člen zastupitelstva městyse Zlonice dát připomínky k zaslanému materiálu „Pasportizace dopravního značení - Zlonice“

Celkově mě dokument velmi zklamal, obsahuje několik logických nedostatků v návrhu a nepovede ke zklidnění dopravy. Navržené dopravní značení bude svádět k překračování maximální povolené rychlosti v obci v některých ulicích a také v určitých místech vytvoří neřešitelné dopravní situace pro řidiče. Dále způsobí nárůst dopravního značení o cca 25%, čímž spíše dojde k situacím, kdy bude značení spíš ignorováno či přehlédnuto pro jeho velkou hustotu. Pro chodce a obyvatele přibudou další kovové překážky a trofeje. Náklady na realizaci pasportizace vzhledem k počtu značek jsou také velké, cca 86 tisíc, a po jejím provedení se obávám nutnosti provedení stavebních úprav, které budou ještě nákladnější aby hasily to, co by navrhovaná pasportizace způsobila.
Rád bych připomněl můj dokument (v příloze), který jsem vám předával v lednu 2015, který dopravní problematiku v části Zlonic efektivně řešil a mrzí mě, že myšlenky v něm nejsou použity v současné pasportizaci.


Pokud bude pasportizace v budoucnu projednávána mimo zastupitelstvo, rád bych se jednání zúčastnil.

Řešení zónouPřípomínka č. 1 (oblast Pejšova, Nádražní, K vypichu oddělené silnicí Komenského)
Pasportizace přidává dopravní značení „hlavní silnice“ v ulicích Pejšova a Nádražní. Přidání těchto značek bude na řidiče psychologicky působit ve smyslu: „Jsi na hlavní – jeď. Máš přednost, takže na to šlápni“ Bude zde častěji docházet k překračování maximální rychlosti. Současně návrh přidává i značky vedlejší ulice, ale bohužel na některé ulice zapomíná, v čemž spatřuji logický lapsus.

Možné řešení č. 1a – řešit předností zprava
Řešení odebírá hlavní a vedlejší značky z oblasti.
Nepřidávat navrhované dopravní značky č: 314-329, 331-353, 354, 355
Odebrat stávající značky: 59-61, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 77-79, 81, 106, 107, 110, 112, 116,
Neexistence těchto značek nezpůsobí řidičům žádné komplikace, ani v případě jejich krádeže.


Vylepšení řešení č. 1 b – mnou doporučované
K řešení č 1a přidat navíc informativní cedule zóna „Dodržuj přednost zprava“ s doporučenou 40 a
to do míst začátky před značku/se značkou: 54, 102, 297, na protilehlou stranu než je 109 a 131
ukončení před značku/se značkou: 53, 103, 313, 109, 131


Připomínka č. 2 (Vyšínek, problematické místo autobusové zastávky)
Na zastupitelstvu pan Richtr upozorňoval na nebezpečí ve Vyšínku v místě kde hlavní cesta esovitě zahýbá a dochází k nebezpečné situaci pro chodce. Sám jste uváděl, že chodníky se ve Vyšínku neplánují. Pasportizace tuto dopravní situaci vůbec neřeší a naopak přidáním značek „hlavní silnice“ (304, 387) signalizuje pro řidiče „Jeď...“ Dále v této oblasti dokument přidává nečíslovanou značku hlavní silnice v pozici mezi značkami 304-386.


Možné řešení č. 2a
Nepřidávat značky 304 a 387, místo nich umístit značky „Chodci A 12a“, eventuelně s doplněním zóna „dodržuj přednost zprava“ jako v řešení 1b. Vzhledem k esovité zatáčce bych doporučil rychlost 30 km „doporučením“. Rychleji se tam stejně bezpečně projet nedá. Berte v potaz že v esíčku je autobusová zastávka. V případě umístění zóny - konec umístit na protilehlý kraj vozovky v místech začátků zóny.


Možné řešení č. 2b
Posunout zónu až na kraj Vyšínku směrem od Pálče (Doporučená rychlost 40, dodržuj přednost zprava) a zónu ukončit až před křižovatkou „Jarpice - Zlonice – Dřínov“.
Tedy nepřidávat značky: 302,303,304,386,387
Umístit začátek zóny v pozici: 2, proti 7
Umístit konec zóny v pozici: 1, 7
Přidat značku Chodci A 12a s doporučením rychlosti 30km/hod na místa: 5, 304

Připomínka č. 3 (Lisovice)
Zákaz vjezdu vozidel s okamžitou hmotností vyšší než 16t je situován těsně před most. Co má
takový řidič dělat. Na úzké silnici se neotočí, takže projede. Že by tam na místě někdo náklad
vykládal jsem si nevšiml.

Řešení č. 3
Přidal bych značku „zákaz vjezdu vozidel s okamžitou hmotností těsně za křižovatku „Lisovice-Vyšínek-Zlonice-Dřínov“ s dodatkovou cedulí určující vzdálenost 900m. Tedy někam do místa mezi značkami (35,40) umístit značku B13 s dodatkem E 3a (900m). Ze strany příjezdu od Strádonic projednat umístění obdobné značky s obecním úřadem Klobuky, aby značka byla umístěna již v Pálečku, kde je možné odbočit na Neprobylice a tím omezení objet.

Připomínka č. 4 (Lisovice)
Obdobně jako v bodech 1 a 2, značky hlavní silnice zvýší rychlost vozidel jedoucí po hlavních silnici.
 

Řešení č. 4:
Nepřidával bych značky hlavní silnici a současně s tím nepřidával vedlejší silnice. Přednost zprava to vyřeší. Také je možné pomocí dvou začátků a konců v celé oblasti dát toto navědomí pomocí informativních cedulí – zóna: dodržuj přednost zprava.
Nepřidávat značky: 305-3011, 387-389
Možno přidat zóny (doporučená 40, dodržuj přednost zprava) na začátek do pozic 26,32 a konec do pozic: 25,33

Připomínka č. 5: (Náměstí Zlonice)
Umístění nové značky 374 je zbytečné, výjezd z komunikace od zámku je označen vedlejší 123 a přednost je tím jasně dána (§22 zák č. 361/2000Sb odst 1 a 2). Umístění značky 373 kvituji. Obdobně umístění nových značek 371 a 372 považuji za zbytečné.


Připomínka č. 6: (Husova ulice)
Umístění značek v plánku je logicky správné a neznám hustotu provozu ani zkušenosti místních. Pokud je rychlost či hluk z vozidel značný, nepřidával bych značky hlavní silnice (376 – 379, 381) eventuelně bych zvážil oblast od značky 211,210 k 291 uzavřít obdobnou zónou předností zprava s doporučenou 40 jak již bylo výše zmíněno.


Připomínka č. 7: (ulice Kpt. Jaroše)
Na některých křižovatkách pasportizace přidává nové značky hlavní silnice a vedlejší, některé nechává bez značení. To je velmi nebezpečné a budou vznikat kolizní situace, kdy řidič jedoucí po ulici Kpt. Jaroše získá nesprávný dojem, že je na hlavní.


Řešení č. 7:
Celou oblast uzavřít do zóny „dodržuj přednost zprava s doporučenou rychlostí 40 “ pomocí 2 počátečních a dvou koncových značek umístěných na pozicích 161,166, a konce 160,165. Doporučená rychlost 40 je volena vzhledem k velmi uzké ulici v zástavbě a výjezdů z okolních ulic.

Připomínka č. 8:
Umístění značek 362 a 364 u benzínové pumpy je zbytečné.

Připomínka č. 9:
Nosnost mostů na ulici K Vypichu (100,101) a v ulici Liehmanova (231,232) označit obdobně jako v případě připomínky č. 3 již za hranou nejbližší předcházející křižovatky a uvést ji s dodatkem vzdálenosti. Pro případ mostu v ulici K Vypichu na jednu značku s dodatkem do míst před značkou 82, druhou stranu projednat s obcí Dřínov. Pro případ mostu v ulici Liehmanova umístit jednu značku s dotatkem do míst značky 220 a druhou
umístit někam do míst z pohledu od Beřovic za vjezd do zemědělského areálu mezi Zlonicemi a
Beřovicemi.

Závěr
Navrhované úpravy pasportizace jsou z mé strany značné, ale odstraňují nejasné či opomenuté situace. Dále předcházejí vzniku problematických situací díky včasnému upozornění. Díky zónovému značení dochází k použití výrazně menšího počtu značek, čímž dojde k úsporám při realizaci a udržování značení, ale také a to je hlavní, zpřehlední dopravní situaci ve Zlonicích. Vzhledem k tomu, že vyjma průjezdu Komenského ulicí, která je zachována jako „hlavní“ budou všude zóny přednosti zprava, je tato logika lehce pochopitelná, akceptovatelná. Nesmírnou výhodou přednosti zprava je, že každý řidič podvědomě sníží rychlost a tím dojde i ke zklidnění dopravy. U mostů jsem upozorňoval jen na případy s nosností menší jak 25 t, to zejména kvůli
kamionům.

Jak to tedy dopadne? Situaci nebudeme sledovat, ale budeme se ji snažit změnit!