Velké opravy ulic v nedohlednu

Včera jsem poprvé zjistil, jaké to je být zastupitelem na zastupitelstvu. O své dojmy se rád podělím. Na své první zasedání jsem se připravoval několik hodin a nervozita před zahájením rostla. Nejdříve nastalo složení slibu, formalita.

A pak začala mašinérie, málem jsem propásl přihlásit  připomínky k programu jednání.  Vše probíhá tak rychle, poznámky si držíte v deskách, žádný stolek a nestíháte listovat a zapisovat, co se řeší. Musím trénovat. A teď k jednotlivým bodům.

Jsem rád, že se mi podařilo prosadit systém: nejdříve se bude hlasovat o změnách v rozpočtu na rok 2014, až pak o rozpočtu na rok 2015. Ale to je jen kosmetika.

Nesystematičnost pro kontrolní výbor

Bohužel, systém již nevládl při volbě kontrolního výboru. Na mé připomínky o systémovém či logickém sestavení výboru nebyl brán zřetel a o předsedovy a členech výboru bylo nakonec hlasováno jednotlivě. V pořadí kandidátů zastupitelé-občané abecedně za sebou, s tím že první bere.
Na to jsem reagoval stažením své nominace, jako člena kontrolního výboru. Hlasoval jsem proti zvolení předsedy kontrolního výboru pana Smetany, jelikož je z „vítězné koalice“. Podpořil jsem všechny naše kandidáty, bohužel v abecedním pořadí se do nich zamíchal člen vládnoucího seskupení, a tak na hlasování o našem posledním kandidátovi bylo již zbytečné. Prosazení  3 kandidátů z 5 v kontrolním výboru je však drobný úspěch.  Naši 2 kandidáti na doplnění finančního výboru byli zvoleni. Další úspěch.

Rozpočet 2015

Na rozpočet pro rok 2015 jsem měl před zahájením jedno nesplněné očekávání. Líbilo se mi, že neobsahuje dary a příspěvky organizacím. Můj pohled, že navrhovatel bere filozofii Svobodných za vlastní, mě těšilo. Ukázalo se však, že příspěvky a dary jsou v rozpočtu skryty. Místostarostkou bylo objasněno v jaké výši a jakým způsobem byly příspěvky rozděleny. Vzhledem k tomu, že příspěvky organizacím jsou v součtu nižší než minulý rok a že existuje i systém přidělení financí, byla pro mě tato část akceptovatelná. Nicméně, aby bylo vše správně, je třeba o darech či příspěvcích organizacím  rozhodnout v zastupitelstvu, na což jsem upozornil a i přes námitky zbytečnosti tohoto hlasování, bylo hlasováno a schváleno. Naštěstí. Jinak by to bylo protizákonné ( §85c zákona 128/2000Sb)

Dále jsem v rozpočtu navrhoval krom jiného snížení částky na odměny zastupitelů z 1.4 M na 1.1M, protože dle schválené výše odměn na minulém zastupitelstvu, lze vyčerpat jen 1.05M. Těch 300 tisíc lze použít jinam.

Více opravených chodníků nebude

Vzhledem k rezervě až 5 milionů Kč, která nemůže být bez souhlasu zastupitelstva na nic použita, jsem navrhoval použití 1 miliónu Kč z této rezervy pro navýšení rozpočtu na opravu silnic a chodníků. Bohužel, pro tento návrh jsem byl jen já a starosta. Ostatní zastupitelé zřejmě v chodnících a silních problém nevidí či jej nepovažují za aktuální. Škoda, mohlo se to začít řešit již teď, finance by byly.  Pevně věřím, že oprava chodníků a silnic přijde na pořad příště, a že v tom bude systém a nebude se o opravách hlasovat v abecedním pořadí dokud budou peníze.  Toto v programu zastupitelstva ohlídám.

K rozpočtu jsem měl ještě připomínky k bytové části, kde se na příjmech plánuje vybrat 3.7M a náklady jsou ve výši jen 2M. Nepřišlo mi fér, že nájemníci dotují provoz obce a že obec plánuje na nájmech takto rýžovat, vzhledem ke stavu bytů. Nicméně můj návrh na navýšení rozpočtu pro opravy bytů do výše 2.9M  (75% příjmů) přijat nebyl.

I přes tyto a další drobné nedostatky jsem vzhledem k existenci 5M rezervy a tím defakto plusovému rozpočtu hlasoval pro jeho přijetí.

Beze slova

U rozhodnutí o poskytnutí dotace jsem i přes přihlášenou připomínku slovo nedostal a nedokázal jsem se o ní přihlásit, tak jsem se zdržel hlasování. Později jsem toto konzultoval se starostou a příště budu více křičet  před zahájením hlasování.

U projednávání věcného břemene pro společnost jejímž jsem jednatelem, jsem tento fakt zastupitelům sdělil a zdržel jsem se hlasování.

Nepodařilo se mi prosadit návrh na zvýšení ceny pro odkupení pozemku pod školní jídelnou. Současná nabídka 4 tisíce je majitelem neakceptovatelná. Navrhoval jsem abychom nabídli 21 tisíc Kč, ale toto zastupitelé neschválili. Bojím se, že do budoucna zde může vzniknout problém.

Hlasoval jsem pro, aby starosta začal řešit nájemní smlouvu na pozemku obce fakticky užívaného fyzickou osobou, která však nemá zájem o odprodej. Toto zastupitelstvo neschválilo.

Odmítnutá dotace

Větší úspěch se však dostavil na základě poznámky paní Čermákové se hlasovalo o dříve odloženému přijetí dotace na zateplení pečovatelského domu. Vzhledem k tomu, že projekt plánoval použití polystyrenu na zateplení kamenné budovy a byl dělán hlavně kvůly opravě fasády. Dům je však celkově ve špatném stavu, střecha domu dlouho nevydrží a je třeba v objektu řešit i další věci. Oba pánové Čížkové (kolegové zastupitelé) dobře a srozumitelně situaci popsali a proto jsem hlasoval pro odmítnutí tohoto nesmyslu a tím pro odmítnutí této dotace. Byly by to vyhozené peníze.

Dopravní situace

Pan Čech také zmínil nutnost řešit dopravní situaci v oblasti mezi ulicemi Pejšova-Nádražní a paní Čermáková velmi dobře zmínila, že je toto součástí strategického plánu obce. Budu rád, když se vše vyřeší systematicky a najednou a nebudou se nejdříve řešit chybějící značky a následně vše předělávat v rámci strategického plánu.  K této problematice se vyjádřím a navrhnu pokud možno levné opatření jako inspiraci i pro další části Zlonic a okolí.

Doufám, že jako náhradník pravicového týmu jsem byl důstojnou náhradou a že jsem při prvním své akci ukázal jak s k obecním problémům staví Svobodní.